Turvallisuus-ohjeet


Varoitus

 • Älä sijoita kynttilää tai muuta avotulta tämän tuotteen lähelle, jotta vältät tulipalon vaaran.
 • Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Asennus ja käyttö

Noudata laitteen asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.

Asennus

 • Laite on sijoitettava helposti käsillä olevan verkkopistorasian lähelle.
 • Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
 • Laite asennetaan vähintään 1,8 m korkeudelle.

Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen

 • Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään toimenpiteitä laitteelle tai siirrät sitä.
 • Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle tärinälle kuljetuksen aikana.
 • Kun toimitat laitteen huoltoon, tai kun kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä pakkausmateriaaleilla.

Verkkovirtajohto

Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:

 • Käytä ainoastaan Mobair Oy:n verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden valmistajien johtoja.
 • Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
 • Laitteen saa kytkeä ainoastaan verkkovirtaan 220 V – 240 V AC.
 • Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään toimenpiteitä laitteelle tai siirrät sitä.
 • Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.

Huomautus

 • Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
 • Älä käytä laitteen mukana toimitettua verkkovirtajohtoa minkään muun laitteen virtaliitännässä.
 • Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa voimakkaasti. Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
 • Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
 • Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
 • Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
 • Älä kytke liian monta laitetta samaan pistorasiaan.
 • Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.

Verkkolaitetta koskeva huomautus

Varoitus

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä aseta maljakoita tai muita nestettä sisältäviä esineitä laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

 • Varmista, että pistorasia on lähellä laitetta ja että siihen on helppo päästä käsiksi.
 • Muista käyttää toimitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa.
 • Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 • Liitä verkkolaite pistorasiaan, joka on helposti käsillä.
 • Älä kääri virtajohtoa verkkolaitteen ympärille.
 • Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
 • Jos havaitset verkkolaitteen toiminnassa jotain tavallisesta poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
 • Koska verkkolaite lämpenee pitkäaikaisessa käytössä, se saattaa tuntua kuumalta, kun sitä kosketaan kädellä.

Kielletyt käyttötavat

Älä asenna tai käytä laitetta seuraavassa kuvatuissa paikoissa, ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.

Kielletyt sijoituspaikat:

 • Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, ajoneuvon sisätilat, terveydenhoitolaitokset, epävakaa sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle, kosteudelle tai savulle.

Kielletty ympäristö:

 • Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa laitteen sisään voi mennä hyönteisiä tai joissa laite voi joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen esineiden läheisyys (kynttilät jne.). Laitteen päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa mitään nesteitä eikä sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä esineitä (esim. kukkamaljakkoa).
 • Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen ympäristöön tai huoneeseen, jossa on öljyistä savua tai höyryä (keittolevyjen tai ilmankostuttajien läheisyyteen). Tästä voi olla seurauksena tulipalo, sähköisku tai tuotteen vääntyminen.

Kielletyt tilanteet:

 • Älä käytä kostein käsin tai sellaisten lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
 • Älä asenna laitetta niin, että se ulottuu avoimeen tilaan. Laitteeseen törmäävä henkilö tai esine voi vahingoittaa sitä.

Kun laitetta ei käytetä

 • Jos et käytä laitetta useaan päivään, kytke se irti verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
 • Laite ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke laite kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.

Lasten turvallisuus

 • Älä anna lasten kiivetä laitteen päälle.
 • Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa nielaise pikkuesineitä.

Toimintaohjeet ongelmatilanteissa

Katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta välittömästi, jos jokin alla mainituista ongelmatilanteista esiintyy. Toimita laite tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän tai Mobairin huoltokeskuksen kautta.

Ongelmatilanteet:

 • Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
 • Pistoke ei ole sopiva.
 • Laite on vaurioitunut putoamisen, iskun tai törmäyksen vuoksi.
 • Laitteen sisään on päässyt nestettä tai esineitä.